T'ajudem

On he de presentar la sol·licitud telemàtica?
https://preinscripcio.gencat.cat

Com s'ha de presentar la sol·licitud  i la documentació?
Aquest curs 2021-2022 s'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre i queda substituïda per la utilització del formulari telemàtic. El tràmit doncs, es farà tot online  mitjançant la sol·licitud  es podrà adjuntar documentació, aquella a la qual ni es pugui tenir accés mitjançant consultes interadministratives.
Rebreu un resguard de la preinscripció en el vostre correu electrònic.

Quin és el nostre codi de centre?
08021417

Quina documentació he de tenir preparada?
- El llibre de família o altres documents relatius  a la filiació. Si l'alumne està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
- El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardor/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris document d'identitat del país d'origen. 
-El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
-Targeta sanitària individual (TSI).

Què passa si el meu domicili no és el mateix que el DNI?
Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència i adjuntar un certificat o volant de convivència de l'alumne, on  ha de costar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.