Serveis

Acollida

El servei s’ofereix en horari de matí i tarda, per als alumnes de l'escola, i l'objectiu és facilitar la conciliació de la vida laboral dels pares amb els horaris de l’escola.
L’horari del servei és de 7:45 h fins a l’inici de les classes tots els dies lectius i a la tarda de 17 a 18 h.
Com funciona? Mestres de l’escola s’encarreguen de fer aquest servei, acompanyant els alumnes durant aquella estona.
En cas de necessitar aquest servei algun dia de forma esporàdica, es pot comprar el tiquet a la secretaria de l’escola o a l'Alexia.

SOE

El Servei d’Orientació Escolar, és un servei que ofereix l’escola per donar suport a la tasca educativa del centre i ajudar-lo en responsabilitat, consistent en procurar l'educació dels alumnes, el seu aprenentatge, l'èxit acadèmic, la seva informació i orientació, així com la seva capacitació per a ser ciutadans feliços, responsables, positius i cooperatius i,si és el cas, per a poder seguir estudis superiors posteriors. La intervenció del departament s’ajusta a les necessitats dels diferents cursos i fa prevaldre l’actitud inclusiva a l’aula. 
Les funcions generals del SOE són les següents:

  • Identificació de les necessitats educatives especials de l'alumnat, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics per tal de trobar la resposta educativa més adequada en cada cas.
  • Coordinació amb els diferents serveis externs.
  • Col·laborar amb el tutor/a i el conjunt del professorat en l’elaboració i seguiment de les diferents adaptacions curriculars que puguin necessitar els alumnes.
  • Assessorament al professorat sobre l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials i de l’atenció a la diversitat.
  • Assessorament a l'alumnat, les famílies i el professorat sobre aspectes relacionats amb l'orientació personal, educativa i professional. Informació i orientació a les famílies per qüestions relacionades amb els seus fills o filles.
  • Coordinació, intervenció i seguiment en el procés d'orientació personal, acadèmica i vocacional de l'alumnat.

.