Cultura del pensament: destreses, rutines de pensament, rúbriques i portfoli

La cultura de pensament és aprendre i ensenyar a pensar, consisteix en crear espais i temps perquè el pensament individual i del grup d’alumnes sigui valorat, es faci visible i es promogui de manera activa com una part més de les experiències quotidianes i habituals dels alumnes a l’escola.

Introduïm la cultura del pensament en les diferents propostes didàctiques fent ús de diferents destreses i rutines de pensament. Tècniques que permeten desenvolupar el pensament creatiu, crític, presa de decisions i resolució de problemes. Mitjançant aquests organitzadors els alumnes reflexionen de manera compartida, fent conscient aquell aprenentatge (metacognició) per tal dinterioritzar-lo i transferir-lo en altres situacions i contextos.

Creiem essencial que els alumnes coneguin el seu procés d’aprenentatge per tal de poder-lo regular i millorar. És per això que han de saber quins són els objectius a assolir en el desenvolupament de qualsevol tasca escolar, només així seran conscients de l’aprenentatge, l’escala de metacognició i les rúbriques d’avaluació permeten una autoavaluació continuada de l’alumne. El portfoli també és una eina on l’alumne reflexiona sobre el seu aprenentatge durant el curs i en recull les evidències significatives per a ell/a.