Team teaching

Per dur a terme una tasca educadora de qualitat l’equip docent hem de treballar com un EQUIP. Equip per nivells i àmbits. Equip d’especialistes. Equip en projectes interdisciplinars. Equip per treballar dos docents de manera compartida a la mateixa aula. Equip per prendre les iniciatives necessàries per afrontar els reptes educatius actuals.