DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA I CRITERIS DE PRIORITAT

Codi de centre 08021417

Documentació identificativa

1.- El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
2.- El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant  és estranger, de la targeta de residència  on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris  document d'identitat del país  d'orígen.
3.- El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys  o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

*De forma extraordinària les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden  acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre valorarà i examinarà la documentació presentada.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d'enviar també la documentació escanejada o fotografiada , per les dues cares, que s'indica per cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets  de prioritat i fins i tot, si s'escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament  d'Educació  comunica a l'autoritat  competent el fet perquè aquesta adopti  les mesures oportunes en relació  amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès  la documentació acreditativa.

Criteris complementaris

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental. 15 punts

** es valida mitjançant consultes interadministratives.

Documentació:
Còpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Criteris generals

1. Germans al centre: 40 punts

Documentació: No s'ha d'adjuntar cap documentació, el centre en farà la comprovació.

2.- Proximitat del domicili habitual:

a.- Quan el domicili habitual es troba  a l'àrea d'influència del centre: 30 punts (Molins de Rei es considera una única àrea d'influència).

b.- Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare o tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest  és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.


Documentació:
 

- Domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el DNI. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró  cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim  amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita adjuntant còpia del contracte laboral o certificat emès  a aquest efecte  per l'empresa. En el cas de treballadors  en règim d'autònoms, es té en compte  el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037). 

3.- Renda anual de la unitat familiar: 10 punts

Documentació:
- Acreditació  de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4.- Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 10 punts.
** es valida mitjançant consultes administratives.

Documentació:
- Certificat de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició  emès pel Departament  de Treball, Afers Socials  i Famílies  o organismes competents d'altres comunitats autònomes.