Metodologies interactives

L'escola actualment es caracteritza per utilitzar totes les eines al seu abast per millorar l’aprenentatge de l’alumne. Això no vol dir experimentar qualsevol mètode o seguir modes passatgeres, es tracta de dur a terme les metodologies necessàries per desenvolupar totes les capacitats i intel·ligències múltiples del nostre alumnat.
Per treballar un mateix concepte podem realitzar activitats que potenciaran l’ús d’intel·ligències tan diferents com la lingüistica, l’artística o la corporal-cinestèsica.
Learning by doing: allò que aprenen els alumnes ha de ser interioritzat perquè pugui ser utilitzat dins i fora de l’aula. Els projectes de comprensió, els projectes transversals, l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) són algunes de les metodologies per assolir aquesta fita.
L’alumne ha de ser el protagonista del seu aprenentatge, per això l’avaluació ha de ser diversificada. Fomentem la reflexió personal amb l’autoavaluació i el portfoli; l’aprenentatge entre iguals amb la coavaluació, i l’avaluació personalitzada amb proves individuals i rúbriques.
Aprendre a aprendre per desenvolupar un pensament crític i creatiu gràcies a les rutines i destreses de pensament o a les reflexions que enceten el nostre dia a dia.
Per arribar a l’excel·lència de l’alumne es necessita un seguiment personalitzat que es recolza en l’atenció personalitzada a totes les matèries, la tutoria individualitzada i el seguiment del gabinet psico-pedagògic. L’excel·lència en l’educació acadèmica i també emocional: aprofundir en l’autoconeixement i la gestió de les emocions.