Metodologies interactives

Una metodologia basada en:
● Aprenentatge cooperatiu (grups base, grups heterogenis, treballs per projectes, tutoria entre iguals…)
● Intel•ligències múltiples
● Learning by doing (Projectes de comprensió, transversals, ABP, …)
● Pensament crític i creatiu (Rutines i destreses de pensament, reflexió matinal,..)
● Avaluació diversificada (Rúbriques, portfoli, autoavaluació. coavaluació, proves individuals,...)
● Personalització (atenció a la diversitat, tutoria individualitzada, gabinet psicopedagògic,...)
● Noves tecnologies: presents en tots els àmbits de la nostra acció educativa
● Educació emocional (autoconeixement, gestió de les emocions, xerrades preventives, …)