Metodologies interactives

Una metodologia basada en:
● Aprenentatge cooperatiu (grups base, grups heterogenis, treballs per projectes, tutoria entre iguals…)
● Intel•ligències múltiples
● Learning by doing (Projectes de comprensió, transversals, ABP, …)
● Pensament crític i creatiu (Rutines i destreses de pensament, reflexió matinal,..)
● Avaluació diversificada (Rúbriques, portfoli, autoavaluació. coavaluació, proves individuals,...)
● Personalització (atenció a la diversitat, tutoria individualitzada, gabinet psicopedagògic,...)
● Noves tecnologies: presents en tots els àmbits de la nostra acció educativa
● Educació emocional (autoconeixement, gestió de les emocions, xerrades preventives, …)

English (1a Llengua estrangera)

● AICLE (Technology de 1r a 3r, religion a 4t)
● Batxillerat dual americà (a partir de 2n d’ESO)
● Estada a Irlanda a 4t d’ESO
● MOCK exams (proves oficials KET, PET, FIRST CERTIFICATE)
● Concursos estatals en llengua anglesa (The big Challenge, The Fonix)
● Speakings setmanals amb l’auxiliar de conversa (nadiu)

Francès (2a Llengua estrangera)

● Projecte lingüístic de 1r a 4t d’ESO
● Intercanvi a 2n i 3r d’ESO amb l’escola francesa Saint Bruno de la Tour du Pin
● A 4t d’ESO intercanvi de llarga durada.
● Proves oficials B1 i B2

Team teaching

● Equips docents per nivell i per àmbit.
● Professors especialistes
● Treball col•laboratiu en projectes interdisciplinars

STEM

● El laboratori com a part essencial en el desenvolupament competencial de les ciències
● Programació
● Robòtica
● Raonament matemàtic per resoldre situacions quotidianes
● Participació en concursos a nivell estatal