Metodologies interactives

L'escola actualment es caracteritza per utilitzar totes les eines al seu abast per millorar l’aprenentatge de l’alumne. Això no vol dir experimentar qualsevol mètode o seguir modes passatgeres, es tracta de dur a terme les metodologies necessàries per desenvolupar totes les capacitats i intel·ligències múltiples del nostre alumnat.
Per treballar un mateix concepte podem realitzar activitats que potenciaran l’ús d’intel·ligències tan diferents com la lingüistica, l’artística o la corporal-cinestèsica.
Learning by doing: allò que aprenen els alumnes ha de ser interioritzat perquè pugui ser utilitzat dins i fora de l’aula. Els projectes de comprensió, els projectes transversals, l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) són algunes de les metodologies per assolir aquesta fita.
L’alumne ha de ser el protagonista del seu aprenentatge, per això l’avaluació ha de ser diversificada. Fomentem la reflexió personal amb l’autoavaluació i el portfoli; l’aprenentatge entre iguals amb la coavaluació, i l’avaluació personalitzada amb proves individuals i rúbriques.
Aprendre a aprendre per desenvolupar un pensament crític i creatiu gràcies a les rutines i destreses de pensament o a les reflexions que enceten el nostre dia a dia.
Per arribar a l’excel·lència de l’alumne es necessita un seguiment personalitzat que es recolza en l’atenció personalitzada a totes les matèries, la tutoria individualitzada i el seguiment del gabinet psico-pedagògic. L’excel·lència en l’educació acadèmica i també emocional: aprofundir en l’autoconeixement i la gestió de les emocions.

Team teaching

Per dur a terme una tasca educadora de qualitat l’equip docent hem de treballar com un EQUIP. Equip per nivells i àmbits. Equip d’especialistes. Equip en projectes interdisciplinars. Equip per treballar dos docents de manera compartida a la mateixa aula. Equip per prendre les iniciatives necessàries per afrontar els reptes educatius actuals.

Francès (2a Llengua estrangera)

Els alumnes que trien francès com a optativa a la secundària s’asseguren el seguiment d’un projecte lingüístic de 1r a 4t d’ESO. Els alumnes poden culminar el seu progrés en l’idioma amb la presentació de les proves oficials B1 i B2.
L’aprenentatge setmanal es complementa amb projectes d’immersió lingüística puntuals que amplien els seus horitzons vivencials i cognitius. L’intercanvi a 2n i 3r d’ESO amb l’escola francesa Saint Bruno de la Tour du Pin és una magnífica experiència per viure en grup i crear vincles i records per a tota la vida. A 4t d’ESO s’ofereix la possibilitat de participar en un intercanvi de llarga durada.

English (1a Llengua estrangera)

L'aprenentatge d’una llengua va més enllà d’unes hores de classe. A la nostra escola, l’anglès és present en molts moments de la vida de l’alumne dins i fora de l’aula.
Amb Technology de 1r a 3r i Religion a 4t, els alumnes tenen l’oportunitat d’emprar l’anglès com a eina per adquirir coneixements nous. És l’anomenat AICLE o CLIL (Content and Language Integrated Learning).
A més a més, s’ofereix la possibilitat a través del centre de cursar el Batxillerat dual americà (a partir de 2n d’ESO) i accedir a les proves oficials KET, PET and FCE (First Certificate) amb la realització de MOCK exams.
Per a aquells que volen fer 24h al dia en anglès... a 4t d’ESO fem una estada a Irlanda d’una setmana a casa de famílies. Al matí classe i a la tarda activitats lúdiques. I per parlar amb una persona nativa en llengua anglesa a l’aula... speaking time setmanal amb l’auxiliar de conversa.
The Big Challenge i The Fonix són concursos estatals en llengua anglesa en què participem cada any. Suposen un repte per a molt alumnes a la recerca de la superació en el seu aprenentatge.

STEAM

Ciències naturals, física i química, tecnologia, biologia, matemàtiques i art: la coordinació d’aquestes disciplines permet aprendre cap a un objectiu amb un sentit en el món real. Els alumnes prenen consciència de la importància del raonament matemàtic per resoldre situacions quotidianes.
El desenvolupament competencial de les àrees científiques ha trobat en l’Aprenentatge Basat en Projectes i el laboratori un espai didàctic òptim. Es tracta de treballar continguts, com la programació o la robòtica, que obrin totes les portes del seu futur, que ja és aquí. A més de fomentar la superació amb la participació de concursos de nivell estatal.