Iniciació en intel·ligències múltiples

Segons H. Gardner existeixen fins a 8 tipus d’intel·ligències. Les 8 són naturals i es donen en totes les persones, la diferència ve de la seva combinació en cadascú. H.Gardner diu que els nens i les nenes tenen unes “inclinacions” en unes intel·ligències específiques des de ben petits. Però, és cert, que cada nen i nena té les vuit intel·ligències i les pot desenvolupar totes fins a assolir un bon nivell de competència. Utilitzant a l’ensenyament aquesta metodologia de les IM podem arribar a tots els nens i nenes i obtenir com a resultat un procés d’ensenyament-aprenentatge més personalitzat i individualitzat. Ens permet destacar els punts forts dels nostres alumnes i poder desenvolupar aquelles intel·ligències més febles.

Treball de rutines

Entenem per rutina l'hàbit de fer alguna cosa de forma mecànica, sistemàtica i contínua al llarg de la jornada escolar i que es va repetint diàriament al llarg del curs.
Una bona rutina porta a l’adquisició d’un hàbit i a la llarga a l’adquisició d’uns valors que regeixen la nostra conducta (ex saludar, donar les gràcies, higiene personal, ordre,organització).
El treball de les rutines ajuda a desenvolupar totes les capacitats que intervenen en totes les àrees d’aprenentatge.

Ludilletres

A partir del curs 2017-18 l’escola implementa de manera progressiva el programa Ludilletres des de P3 fins a 2n d’educació primària.

Es tracta d’un programa de lectoescriptura creativa, l’objectiu del qual és el desenvolupament neurològic del nens i nenes. El programa valora especialment el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrit, de representació i comprensió de la realitat, de construcció de coneixement i d’autorregulació del pensament, les emocions i la conducta.

El procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura a Ludilletres es duu a terme posant una atenció especial en el desenvolupament de la creativitat a través d’activitats manipulatives.
Ludilletres es basa en les intel·ligències múltiples, l’experimentació, la manipulació, l’estimulació primerenca, el joc i el treball cooperatiu. A més, a Ludilletres s’exerciten tres intel·ligències múltiples poc emprades tradicionalment en l’aprenentatge de la lecto-escriptura: la intel·ligència visual-espacial, la musical i la corporal-cinestèsica.


Ludilletres és un programa de lectoescriptura mixt sintètico-global; és a dir, es treballa des de la perspectiva sintètico-fonètica i des de la perspectiva global. És important complementar ambdues perspectives per donar el màxim d’oportunitats a tots els alumnes.
Un dels pilars fonamentals de Ludilletres és el mètode d’estimulació primerenca; un mètode didàctic que afavoreix l’aprenentatge de forma significativa mitjançant els bits. Es tracta d’un mètode que millora l’atenció i la concentració i amb el qual es treballa i es desenvolupa la capacitat d’aprenentatge. El mètode d’estimulació primerenca converteix l’aprenentatge de la lectoescriptura en un procés natural, no forçat, viu i apassionant.

Aprenentatge cooperatiu

Els infants aprenen a treballar junts per aconseguir objectius compartits. Les estructures d’aprenentatge cooperatiu es caracteritzen per una interdependència positiva, lèxit del grup rau en l’èxit de tots i cadascun dels companys. Portem a terme treballs cooperatius puntuals, episòdics o de llarga durada. En cada cas, necessitarem de grups de diferent tipologia (base, formal i informal) i de diferents tècniques. Els i les mestres i alumnes canviem de rols, passem de rols més transmissors els uns i receptors els altres a rols organitzadors entrenadors, els adults i empoderats i actius, els infants. Cooperar se n’aprèn: el treball cooperatiu és alhora mitjà per aprendre i objectiu d’aprenentatge.

EntusiasMat

Entusiasmat és un projecte didàctic i pedagògic que va des dels 3 als 12 anys. Permet treballar les matemàtiques d’una manera útil i pràctica, lligades a la vida quotidiana i pensat per a desenvolupar la intel·ligència lògica-matemàtica, atenent les intel·ligències múltiples i afavorint les competències i capacitats bàsiques.

L’aprenentatge de la matemàtica s’aprèn des de totes les intel·ligències i amb el joc com a eina bàsica d’aprenentatge. El joc afavoreix la motivació i l’interès de l’alumnat i condueix de manera espontània a l’aprenentatge i la comprensió dels diferents conceptes de càlcul, pensament lògic, raonament, solució de problemes... La seqüenciació minuciosa del programa facilita al mestre el treball alhora que la guia ofereix recursos i metodologies que són tot un repte per a pensar matemàticament.