LUDILLETRES

 

 

 

A partir del curs 2017-18 l’escola implementa  de manera progressiva el programa Ludilletres des de P3 fins a 2n d’educació primària.

Es tracta d’un programa de lectoescriptura creativa, l’objectiu del qual és el desenvolupament neurològic del nens i nenes de 3 a 5 anys. El programa valora especialment el llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrit, de representació i comprensió de la realitat, de construcció de coneixement i d’autorregulació del pensament, les emocions i la conducta.

El procés d’ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura a Ludilletres es duu a terme posant una atenció especial en el desenvolupament de la creativitat a través d’activitats manipulatives.

Ludilletres es basa en les intel·ligències múltiples, l’experimentació, la manipulació, l’estimulació primerenca, el joc i el treball cooperatiu. A més, a Ludilletres s’exerciten tres intel·ligències múltiples poc emprades tradicionalment en l’aprenetatge de la lecto-escriptura: la intel·ligència visual-espacial, la musical i la corporal-cinestèsica.

L’objectiu de Ludilletres, d’una banda, l’adquisició de l’habilitat d’escriure i llegir i, d’altra, el foment de l’interès per la literatura. Ludilletres proposa contes motivadors i propers al món dels nens a través de la colla dels Ludi, un grup d’amics molt divertits que guien els alumnes i els submergeixen en històries fantàstiques.

Mapa