METODOLOGIA

 

 

A l’escola oferim un clima d’aprenentatge en un ambient familiar, des d’aquest entorn tota la comunitat  “eduquem el cor i l’intel·lecte dels nostres alumnes” P.Manyanet.

La nostra missió com a educadors és que els alumnes siguin capaços d’aprendre a saber SER, saber FER, saber ESTAR i saber CONVIURE.

Per aquesta raó, posem la innovació pedagògica al servei de l’excel·lència i la creativitat perquè cada un dels nostres alumnes pugui desenvolupar el màxim les diferents intel·ligències múltiples, al llarg de la seva escolarització a l’escola.

Entenem que l’alumne és el protagonista del procés d’aprenentatge, per tant afavorim unes estratègies d’ensenyament-aprenentatge actives mitjançant el co-teaching, el treball cooperatiu; el desenvolupament de projectes de comprensió i  interdisciplinaris;  les destreses i rutines de pensament; i l’autoavaluació, co-avaluació i heteroevaluació (rúbriques, portfoli…).

A més, en una societat que es transforma ràpidament i les seves necessitats són constantment canviants, tenim el compromís de formar ciutadans que siguin capaços d’aprendre a aprendre en:

  • Les noves tecnologies, fent ús dels iPad’s, de la PDI,  de portàtils... i impulsant la robòtica educativa (Bee-Bots, Lego Wedo 2.0, Lego Mindstorm).
  • Les llengües estrangeres (anglès i francès), fent immersió lingüística des de P3 desenvolupant al llarg de tota l’escolarització matèries curriculars  en llengua anglesa  com: psicomotor tales, physical education, science, music, tecnology... i a l’etapa de Secundària oferir la possibilitat de la preparació d’exàmens oficials, participar en el programa d’intercanvi en francès de Els últims estudis ens confirmen del profund impacte que les experiències primerenques, en els nens petits, poden tenir en el seu desenvolupament i evolució, per consegüent en l’etapa d’Infantil portem a terme el programa d’estimulació primerenca; programa motor, els BITS i l’aprenentatge dels escacs des de ben petits.

Seguint aquesta coherència en el projecte de millora de l’ensenyament i aprenentatge dels alumnes, des de l’etapa d’infantil amb continuïtat a l’educació primària impulsem dos projectes, l’Entusiasma’t i el Ludilletres de matemàtiques i de llengua respectivament. 

ETAPES1

 

 

           

 

 

Mapa