Servei d'orientació escolar

 

 

Les nostres funcions generals són les següents:

 •  Identificació  i avaluació de les necessitats educatives especials de l'alumnat, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics per tal de trobar la resposta educativa més adequada en cada cas.
 •  Elaboració i seguiment de les diferents adaptacions curriculars que puguin necessitar els alumnes, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics.
 • Assessorament als mestres i professors sobre l’atenció als alumnes amb n.e.e, i de l’atenció a la diversitat.
 • Assessorament a l'alumnat, les famílies i el professorat sobre aspectes relacionats amb l'orientació personal, educativa i professional.

En definitiva, col·laborar amb el conjunt del sistema educatiu del nostre Centre per a que pugui realitzar, el millor possible, la seva funció educativa: ensenyar, orientar i capacitar per a la vida.

 

L'objectiu general del departament d'orientació és:

 

Servir de suport al sistema educatiu del Centre, per tal d'ajudar-lo en la seva tasca i responsabilitat, consistent en procurar l'educació dels alumnes, el seu aprenentatge, l'èxit acadèmic, la seva informació i orientació, així com la seva capacitació per a ser ciutadans feliços, responsables, positius i cooperatius i, si és el cas, per a poder seguir estudis superiors posteriors.

 

 

Objectius:

 1. Observar i avaluar les capacitats dels alumnes des de 1r de primària, fins a 4t d’ESO.
 2. Informar i assessorar l’equip docent sobre les diferents característiques del grup-classe.
 3. Detectar aquells alumnes que presentin necessitats educatives especials en l’àmbit escolar, familiar i social.
 4. Informar i assessorar el tutor i la família sobre les n.e.e que presenta l’alumne.
 5. Coordinar i col·laborar amb el pla de treball de l’equip d’especialistes en relació amb els alumnes amb n.e.e.
 6. Realitzar intervenció o seguiment periòdic als alumnes que requereixen atenció individualitzada.
 7. Col·laborar conjuntament amb els pares i mares en el procés de desenvolupament dels seus fills/filles.
 8. Establir una comunicació periòdica entre l’equip directiu i el servei d’orientació psicopedagògica.
 9. Participar al projecte Família Escola Compartida (FEAC).

 

 

Mapa